Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
số 1995/SGDĐT -GDTrH - hướng dẫn tập huấn chuyển đổi số và kỹ năng khai thác sử dụng dịch vụ công 03/11/2022 Công văn, Thông báo, hướng dẫn tập huấn chuyển đổi số và kỹ năng khai thác sử dụng dịch vụ công
1864 /SDDT-CTTTNTX 19/10/2022 Công văn, Thông báo, Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu các quy định của pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài
số 1611/SGDĐT-GDTrH 14/09/2022 Công văn, Thông báo, V/v hướng dẫn số hóa và quản lý hồ sơ điện tử, hồ sơ chuyên môn
131-QĐ -TTg 25/01/2022 Công văn, Thông báo, Phê duyệt đề án tăng cường UDCNTT và chuyển đổi số trong GD&ĐT giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
so: l51l /sGDDr-vP 09/09/2021 Chỉ thị, Công văn, Kế hoạch, Thông báo,
Số: 10 /KHHĐTN- BDO 03/03/2021 Kế hoạch, Thông báo, Về việc tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh khối lớp 9 (2020-2021)
Số: 12/KHTL-BDO 04/09/2020 Kế hoạch, Thông báo,