KHBD- SINH 8- CHỦ ĐỂ: TIÊU HÓA .TUẦN 13,14,15 TIẾT 25-30. HUY

Lượt xem: Lượt tải:

KHDH TUẦN 4, 5,6 TIẾT 7,8,9,10,11, 12 (22-23) CHỦ ĐỀ: VẬN ĐỘNG

Lượt xem: Lượt tải:

KHBD – SINH 8 TUẦN 1 (22-23)

Lượt xem: Lượt tải:

KHBD- SINH 8 TUAN 2 – T3 (22-23)

Lượt xem: Lượt tải:

KHBD SINH 8 TUAN 3 TIẾT 5 (22-23)

Lượt xem: Lượt tải:

KHBD TUÀN 3 TIET 5 (22-23)

Lượt xem: Lượt tải:

KHBD SINH 8 TUẦN 4 TIẾT 6 (22-23)

Lượt xem: Lượt tải:

KHDH SINH 8 TUAN 2 (22-23)

Lượt xem: Lượt tải: