KHBD NGỮ VĂN 8- TIẾT 43 Đến 54

Lượt xem: Lượt tải:

KHBH – NGỮ VĂN 8 (Tiết 55đến 66)

Lượt xem: Lượt tải:

KHBD – NGỮ VĂN 7- TUẦN 14

Lượt xem: Lượt tải:

KHBD- VĂN 6( BÀI 3, TUẦN 11)

Lượt xem: Lượt tải:

KHBD – NGỮ VĂN 7- BÀI 3 ( TUẦN 10 , TUẦN 11)

Lượt xem: Lượt tải:

KHBD NGỮ VAN 7- TUẦN 9

Lượt xem: Lượt tải:

KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG- MÔN NGỮ VĂN 7- THAO GIẢNG TỔ

Lượt xem: Lượt tải:

KHBD – VĂN 6 – BÀI 1(22-23)

Lượt xem: Lượt tải: