KHBD – SINH 8 – TUAN 7 DEN TUAN 9 – T13 DEN 19 – GV HUY

Lượt xem: Lượt tải:

BÀI GIẢNG PP -SINH 8 T1(22-23)

Lượt xem: Lượt tải:

BÀI GIẢNG PPT – SINH 8 TIET 2 (22-23)

Lượt xem: Lượt tải:

BÀI GIẢNG PPT – SINH 8 TIET 4 (22-23)

Lượt xem: Lượt tải:

BÀI GIẢNG PPT – SINH 8 TIET 5 (22-23)

Lượt xem: Lượt tải:

BÀI GIẢNG PPT – SINH 8 TIET 6 (22-23)

Lượt xem: Lượt tải:

BÀI GIẢNG PPT – SINH 8 TIET 7 (22-23)

Lượt xem: Lượt tải:

BÀI GIẢNG PPT – SINH 8 TIET 8 (22-23)

Lượt xem: Lượt tải:

BÀI GIẢNG PPT – SINH 8 TIET 9 (22-23)

Lượt xem: Lượt tải:

BÀI GIẢNG PPT – SINH 8 TIET 9 (22-23)

Lượt xem: Lượt tải: