NỘI QUY DẠY HỌC TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2021-2022

NỘI QUY DẠY HỌC TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS BA ĐỘNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:       /BDO                    Ba Động, ngày 11  tháng 9 năm 2021   NỘI QUY  Về việc dạy và học trực tuyến – Năm học 2021 – 2022   Thực hiện công văn số 1531/SGDĐT-VP ngày 09/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo... ...